• УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
  Метоюдисципліни «Управління проектами» є формування системи теоретичних та практичних навичок щодо використання принципів, методів та інструментів управління проектами на підприємстві.
  Завдання: опрацювати методологічну та методичну базу управління проектами з використанням сучасних міжнародних стандартів в цій сфері та набути практичних навичок з управління проектами.
  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
  знати: сучасні міжнародні стандарти управління проектами, основні процеси управління проектами – ініціацію, планування, виконання, моніторинг та контроль, завершення; основні сфери управління проектами – управління інтеграцією, змістом, строками, вартістю, якістю, персоналом, комунікаціями, ризиками, поставками проекту.
  вміти: із використанням сучасного програмного забезпечення вміти ініціювати, планувати проект, здійснювати моніторинг та контроль за його виконанням, завершувати проект, управляти командою проекту, структурою, строками, вартістю, ризикамипроекту.

 • Мета вивчення дисципліни – сформувати у студентів систему знань, необхідних для розуміння механізмів функціонування ринку цінних паперів як невіддільної складової фінансового ринку, його структури, принципів та основних тенденцій розвитку в умовах глобалізації.