Учебные курсы кафедры

  • Вивчення курсу "Планування та контроль на підприємстві" є є оволодіння основними принципами, прогресивними формами та методами планування в ринкових умовах, формування системи знань і методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контроль їх виконання. Завдання вивчення дисципліни: вивчення форм, методів і процесів планування й контролю на підприємстві; ознайомлення зі структурою та технологією розроблення типових планів по економічному й соціальному розвитку підприємства; набуття знань, щодо розроблення планових показників і обґрунтування системи контролю на підприємстві.

  • Проектний аналіз є однією з профілюючих дисциплін підготовки бакалаврів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі і фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на найближчу та більш віддалену перспективу, визначаючи їх інвестиційне забезпечення і економічну доцільність та ефективність.

    Ефективне використання методів проектного аналізу потребує не лише вірного розуміння його суті, але і глибокого вивчення методології, яку необхідно застосовувати для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

    Освоєння методики розробки концепції проекту і визначення його життєздатності в умовах невизначеності та ризику дозволяє визначити пріоритетність інвестицій, уникати можливих ризиків і банкрутства в практичній діяльності.

  • Дисципліна „Управління витратами” вивчає процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня постачання ресурсів і стимулювання економії. Цілі та завдання: набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обгрунтування оптимальних господарських рішень. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має бути їх контроль, як впливати на їх величину; вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.
  • Курс «Ціноутворення та оподаткування на підприємстві» вивчає процес формування цін та вплив системи оподаткування на діяльність підприємства. Цілі та завдання: набути знань про процес встановлення та аналізу цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання, ознайомлення з видами та особливостями цін на підприємстві, вивчення сутності, класифікації та функції податків, получити знання о методології, практиці та організації планування, теорії формування системи оподаткування підприємства та засадах технології нарахування та уплати важливіших з точки зору підприємства податків.