Учебные курсы кафедры

  • Вивчення курсу "Планування та контроль на підприємстві" є є оволодіння основними принципами, прогресивними формами та методами планування в ринкових умовах, формування системи знань і методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контроль їх виконання. Завдання вивчення дисципліни: вивчення форм, методів і процесів планування й контролю на підприємстві; ознайомлення зі структурою та технологією розроблення типових планів по економічному й соціальному розвитку підприємства; набуття знань, щодо розроблення планових показників і обґрунтування системи контролю на підприємстві.
  • Проектный анализ является одной из обязательных профилирующих дисциплин подготовки бакалавров по направлению "Экономика предприятия". Для эффективного использования методов проектного анализа на практике необходимо не только понимание его сути, но и глубокое изучение методологии, используемой для сравнения и обоснования альтернативных управленческих решений и проектов, позволяющей осуществлять выбор и принимать решения в условиях ограниченности ресурсов.Освоение методики разработки концепции проекта и определение его жизнеспособности в условиях неопределенности и риска позволяет определить приоритетность инвестиций, избегать возможных рисков и банкротства в практической деятельности.
  • Курс «Ціноутворення та оподаткування на підприємстві» вивчає процес формування цін та вплив системи оподаткування на діяльність підприємства. Цілі та завдання: набути знань про процес встановлення та аналізу цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання, ознайомлення з видами та особливостями цін на підприємстві, вивчення сутності, класифікації та функції податків, получити знання о методології, практиці та організації планування, теорії формування системи оподаткування підприємства та засадах технології нарахування та уплати важливіших з точки зору підприємства податків.
  • Проектний аналіз є однією з профілюючих дисциплін підготовки бакалаврів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі і фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на найближчу та більш віддалену перспективу, визначаючи їх інвестиційне забезпечення і економічну доцільність та ефективність.

    Ефективне використання методів проектного аналізу потребує не лише вірного розуміння його суті, але і глибокого вивчення методології, яку необхідно застосовувати для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

    Освоєння методики розробки концепції проекту і визначення його життєздатності в умовах невизначеності та ризику дозволяє визначити пріоритетність інвестицій, уникати можливих ризиків і банкрутства в практичній діяльності.